Waterschap Drents Overijssels Delta werkt aan verbetering slechte dijkvegetatie

Waterschap Drents Overijssels Delta werkt aan verbetering slechte dijkvegetatie

Delen van de zanddijken aan de Vecht en IJssel hebben een matige tot slecht vegetatiedek volgens gangbare beoordelingssystematiek. Te veel openheid, mos, ongewenste kruiden en verkeerde grassen hebben de kwaliteit van de dijkbekleding doen verminderen. De veiligheid is vooralsnog niet in het geding maar verbetering van de kwaliteit is wel wenselijk. Het is was tot voor kort gissen naar de oorzaken hiervoor. In het voorjaar van 2017 is Lumbricus in samenwerking met het ervaren ecologisch onderzoeks- en adviesbureau EURECO uit Nijmegen een onderzoek gestart naar de oorzaken. Inmiddels zijn er diverse oorzaken van zowel bodemtechnische aard alsook van klimatologische aard achterhaald. Op basis hiervan zijn er verschillende scenario’s uitgewerkt voor aanpassing van het onderhoud op de dijken die tot verbetering van de kwaliteit dienen te leiden. In de zomer van 2017 en het voorjaar van 2018 worden de verschillende scenario’s op een viertal “slechte” dijkvakken toegepast. De ontwikkeling van de vegetatie wordt gevolgd met behulp van een kwaliteit volg systeem waarbij objectieve metingen worden verricht aan de bodem en de vegetatie.